Publicerad: 2018-06-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny bok om islam i Sverige

I början av juli, när många av oss planerar att slå sig ned i hängmattan för skön sommarläsning, lanserar myndigheten en ny bok signerad forskaren Simon Sorgenfrei. Titeln är Islam i Sverige – de första 1300 åren och tar ett brett grepp på temat islam och muslimer på de nordligare breddgraderna.

Islam i Sverige – de första 1300 åren syftar till att vara såväl en historisk översikt över olika former av kontakter mellan Sverige och muslimska kulturer, som en presentation av hur islam kan organiseras och praktiseras i Sverige idag. Boken fokuserar huvudsakligen på organiserad islam i Sverige, och bygger i hög grad på nytt empiriskt material i form av arkivfynd och intervjuer.

Boken har både en kronologiskt ordnad del och en mer tematiskt orienterad del. Dessa är i sin tur ordnade i tre avsnitt:

  • Det första avsnittet, förhistoria, behandlar kontakter mellan Sverige, svenskar och muslimska kulturer, från vikingatid fram till förra sekelskiftet. Mer än tusen års historia målas här med breda penseldrag, men i texten görs också nedslag på enskilda personer, platser och händelser där relationerna mellan Sverige, svenskar och islam eller muslimska kulturer varit mer förtätade. Inledningsvis förs också en principiell diskussion om islam, som fenomen och studieobjekt där bokens ingångar presenteras.
  • I andra avsnittet, etableringshistoria, sträcker sig från slutet av 1800-talet in i vår egen tid. Här lämnas stort utrymme åt de två första församlingarna som kom att organisera sig i Sverige, Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur samt Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Trots deras stora betydelse för islams etablering i landet har de endast översiktligt behandlats i tidigare studier, varför de ges större utrymme i boken. Denna del av boken avslutas med etableringen av de sex muslimska riksorganisationer som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet, som under sig samlar sunnitiska och shiitiska församlingar spridda över hela landet.
  • Bokens sista del, islam i dagens Sverige, går ännu ett steg närmare och fokuserar levd och praktiserad islam. Muslimskt samfundsliv i moskéer och föreningar presenteras, liksom muslimskt ledarskap och representation. I denna sista del presenteras också framträdande muslimska strömningar utöver de som huvudsakligen praktiseras inom riksorganisationernas ramar, nämligen islamism, salafism och sufism. Avslutningsvis diskuteras också inommuslimska motsättningar och andra samhällsutmaningar översiktligt.

Boken är tänkt att kunna läsas både i sin helhet, men också skriven på ett sådant sätt att enskilda delar kan läsas var för sig beroende på läsarens specifika intressen och behov.