AKTUELLA BIDRAG OCH UNDERLAG

Nedan listas de bidrag som myndigheten förmedlar och hur trossamfund och deras församlingar kan ansöka. Listan anger också när respektive ansökan för respektive bidrag skall skickas in.

Observera att ansökninstiden för 2022 har passerats

Angående bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning

Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden. Anpassningsbidrag är ett heltäckande bidrag och ges med maximalt 200 000 kr.

Lokaler för vilka ansökan görs får inte ha fått bidrag som slutredovisats mindre än fullt fem år bakåt i tiden.

PM för ansökan

  1. Ansökan med bilagor insändes till SST, Box 14038, 167 14 Bromma.
  2. Ansökan ska vara underskriven av församlingens firmatecknare
    enligt protokollsutdrag som skall bifogas.
  3. Ansökan ska vara fullständigt ifylld. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas förrän kompletta uppgifter inkommit.

Ansökan ska vara SST tillhanda senast 31 mars 2022
Blankett här Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Ändrade förutsättningar gällande utlysning av bidrag till lokaler 2022

På grund av en sen ändring i Regleringsbrevet för år 2021 kommer bidrag till lokaler inte kunna utlysas från årsskiftet vilket tidigare var planerat. Om en ytterligare förändring gällande myndighetens budget kommer i vårregleringsbudgeten kan bidraget möjligen komma att utlysas kring halvårsskiftet.

översikt PROJEKTbidrag 2022
(KAN ANSÖKAS AV LOKALA FÖRSAMLINGAR INOM TROSSAMfund)

Bidrag

Kan ansökas

nu?

Skall vara SST
senast tillhanda 

Ansöknings-

blankett

Information
om bidraget

Etableringsbidrag

Nej

Ansökningstiden har gått ut

PDF

Info

Anpassningsbidrag för personer med funktionshinder,


Nej

Ansökningstiden har gått ut

PDF Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Info

Lokalbidrag, (köp, nybygge och ombyggnation)

Nej

Ingen utlysning för närvarande

Särskilt utbildningsbidrag

Nej. Särskilt utbildningsbidrag kommer inte att utlysas under 2022.

Bidragsansökningar skall skickas digitalt till info@myndighetensst.se samt signerat till:

Myndigheten för för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

ÖVRIGA UNDERLAG OCH BLANKETTER

Bidrag/underlag

Skall vara SST
senast tillhanda 

Underlag /
blankett

Redovisning av organisationsbidrag och statistik

Sänds ut från
myndighetens kansli

Anvisningar för registrering av medlemmar
och övriga bidragsgrundande personer

PDF Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(450 KB)


Information gällande bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Den 1 oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter. Möjligheten att söka bidrag har utökats att gälla fler organisationer inom civilsamhället. Notera att ansökningar som i år eller tidigare år har handlagts av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer att slutföras på SST och frågor angående dessa skall även fortsättningsvis ställas till myndigheten