PROJEKTBIDRAG

Gällande utlysning av bidrag till lokaler 2023

Material för ansökan om bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning kommer att ligger ute på myndighetens hemsida.

Projektbidrag gäller bidrag för verksamhet under en speciell period: med en början och ett slut. Myndigheten fördelar tre typer av projektbidrag. Det första är lokalbidrag samt bidrag för att handikapprenovera religiösa lokaler. Myndigheten förmedlar också bidrag för att bygga upp en ny religiös verksamhet och för utbildning av funktionärer inom trossamfund.

Lokalbidrag

Lokalbidrag är ett investeringsbidrag som får lämnas till församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler. Bidrag får således ej beviljas för löpande underhåll och/eller reparationer.

Anpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning får lämnas till församlingar för att underlätta för dessa personer att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster. Bidrag kan sökas för t.ex. hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markerings-anordningar för synskadade samt till hörselslingor och förstärkare till dessa.

Etableringsbidrag

Etableringsbidrag får lämnas till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet. Bidraget ansöks huvudsakligen av lokala församlingar inom de nyetablerade trossamfunden i Sverige (muslimska, ortodoxa kristna - med flera) men under senare år har vissa projekt för bildande av församlingar inom de sedan länge etablerade trossamfunden (t.ex. frikyrkorna) också beviljats bidrag.

Särskilt utbildningsbidrag - ingen utlysning 2023

Det särskilda utbildningsbidraget kan sökas av studenter som studerar utomlands för framtida tjänst inom något av de trossamfund som inte har några egna utbildningsinstitutioner i Sverige.