Särskilda regler för projektbidrag:

Etableringsbidrag

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (Beslutade 2018-12-06)Till projektbidrag räknas Lokalbidrag, Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning (A), Etableringsbidrag (B) och Särskilt utbildningsbidrag (C). 

B. Etableringsbidrag

 1. Bidragsmottagare
  Etableringsbidrag får sökas av bidragsberättigat trossamfund som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare

 2. Ändamål och principer för etableringsbidraget
  - 1. Etableringsbidrag kan lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet. Med verksamhet menas religiös församling eller organisation på nationell nivå.
  - 2. Etableringsbidraget är avsett för projekt som riktas till personer som är folkbokförda i Sverige. Verksamhet som riktas till personer på flyktingförläggningar kan således ej stödjas.
  - 3. Etableringsbidrag kan ej medges för sådan verksamhet som erhåller ordinarie organisationsbidrag.

 3. Ansökan
  - 1. Ansökan om etableringsbidrag med beskrivning av projektet inges till myndigheten på fastställd blankett.
  - 2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 30 september för det år som börjar nästkommande 1 januari. Ansökan kan göras av trossamfundet eller den församling som skall driva projektet. Myndigheten kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om ytterligare ansökningsomgångar.
  - 3. Om ansökan avser projekt som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje nytt år, maximalt i tre år.

 4. Ärendeberedning
  - 1. För beredning av ansökningar utser myndigheten vid behov en samrådsgrupp
  - 2. Myndigheten upprättar med ledning av ansökningar ett förslag till fördelning av etableringsbidraget.

 5. Beslut
  - 1. Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund beslutar om fördelningen av etableringsbidrag.
  - 2. Bidraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. Myndigheten kan besluta om förlängning av förfogandetiden.

 6. Utbetalning
  - 1. Rekvisition av bidraget görs på fastställd blankett som myndigheten tillhandahåller.
  - 2. Bidraget kan delutbetalas.

 7. Redovisning
  - 1. Slutredovisning av projekt, till vilka bidrag beviljats, skall lämnas till myndigheten inom tre månader efter det att projektet avslutats på särskild blankett som tillhandahålles av myndigheten.
  - 2. En skriftlig rapport skall bifogas med redogörelse för hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts.