REGLER FÖR SÄRSKILT UTBILDNINGSBIDRAG

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (Beslutade 2017-07-03)

Särskilt utbildningsbidrag

 1. Bidragsmottagare
 1. Bidrag kan sökas för utbildning och fortbildning av funktionärer i bidragsberättigade trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.
 1. Ändamål och principer för särskilt utbildningsbidrag
 1. Bidragsgrundande kostnader är t ex kursavgifter och vissa rese-kostnader för den studerande.
 1. Bidrag kan sökas för utbildning av t ex präster, diakoner, imamer, rabbiner eller annan funktionär. Bidraget förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.
 1. Utbildningen skall vara i nivå med motsvarande utbildning vid de teologiska högskolorna/seminarierna som ges i Sverige.
 1. Bidrag utgår för att täcka del av kostnaderna för utbildningen. Trossamfundet och/eller ifrågavarande student förutsätts bekosta en del av utbildningen.
 1. Bidraget medges ej för kostnader som normalt betalas av den studerande själv, t ex kostnader för litteratur och uppehälle.
 2. Bidraget får ej användas för att täcka inkomstbortfall.
 3. Särskilt utbildningsbidrag kan även beviljas genom att myndigheten anordnar utbildningar enligt särskilda regler för funktionärer med administrativa eller organisatoriska uppgifter inom trossamfund/församling.
 1. Ansökan
 1. Ansökan om särskilt utbildningsbidrag med uppgifter om studenten och den planerade utbildningen ska avse ett läsår och inges av trossamfund till myndigheten på fastställd blankett.
 1. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars inför kommande läsår. Ansökan inges av trossamfundet eller församling inom trossamfundet. Myndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare ansökningsomgångar.
 1. Om ansökan avser studier som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje år.
 1. Verifikation, som bestyrker att sökande antagits vid den aktuella utbildningsinstitutionen, skall inges så snart sökande erhållit antagningsbesked.
 2. Bidrag kan ej beviljas för kurs som endast hålls på distans.
 1. Ärendeberedning
 1. För beredning av utser myndigheten vid behov en samråds-grupp.
 2. Myndigheten ansökningar upprättar med ledning av ansök-ningar ett förslag till fördelning av utbildningsbidraget.


 1. Beslut
 1. Rådet beslutar om fördelningen av särskilt utbildningsbidrag.
 1. Bidraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. Myndigheten kan besluta om förlängning av förfogandetiden.
 1. Utbetalning
 1. Rekvisition av bidraget görs på blankett som myndigheten tillhandahåller.
 1. Beviljat bidrag utbetalas till det trossamfund eller den församling som ansökt om bidraget.
 1. Redovisning
 1. Slutredovisning av bidraget skall lämnas till myndigheten senast tre månader efter avslutade studier på särskild blankett.

En skriftlig rapport med redogörelse om hur studierna genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall avlämnas senast tre månader efter studiernas slut.