Enkät: religiös förändring i Sverige

Under 2018 arbetar Myndigheten för stöd till trossamfund med en studie om religiös mångfald och pluralism i Sverige. Syftet med studien är att både beskriva det religiösa landskapet och allmänhetens inställning till religion. Studien görs av sociologen Erika Willander och kommer att publiceras i början av 2019.

För att komplettera siffror och tabeller i studien vill också att studien ska innehålla röster från ledare inom trossamfunden. Vår känsla är att det finns förutfattade meningar idag om vad det innebär att tillhöra en religion, och vi tror att era röster skulle kunna ge läsarna en fördjupad och mer relevant bild av hur det faktiskt ser ut idag i Sverige.

Den information ni lämnar i denna enkät kommer att samlas in av Max Stockman (SST) och Erika Willander. Vi kommer sedan att göra ett urval av de svar vi får in. I det fall vi vill inkludera ert svar i studien kommer vi först att ta kontakt med er så att ni får godkänna detta. Har ni frågor så vänd er till max.stockman@myndighetensst.se

Om så, på vilka sätt?