Publicerad: 2021-02-04

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Andlig vård under covid-19

Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under – och påverkats av – coronapandemin?

En ny rapport, framtagen på initiativ av Myndigheten för stöd till trossamfund, dokumenterar erfarenheter av den andliga vårdens arbete under 2020 när covid-19-pandemin drabbade Sverige. Har man haft mer eller mindre att göra under pandemin? Har arbetssätten förändrats? Vilka stödinsatser har efterfrågats från patienter, närstående och personal? Syftet är att synliggöra den andliga vårdens bidrag i sjukvården men också att bidra till reflektioner om hur man i framtiden kan utveckla och förbättra den andliga vården. Några av rapportens resultat kan sammanfattas i följande punkter:

  • Den andliga vården kan beskrivas som en mångfacetterad och tydligt förankrad verksamhet vid svenska sjukhus. En majoritet av den andliga vårdens medarbetare uppger att man innan pandemin hade regelbunden kontakt med de flesta av sjukhusets avdelningar.
  • Den andliga vårdens närvaro vid sjukhusens avdelningar förändras från tiden före pandemin. Generellt minskar närvaron. Undantaget är närvaro vid infektionsavdelning och avdelningar särskilt inrättade för att ta hand om patienter med covid-19.
  • Antalet kontakter med patienter och närstående minskar under pandemin medan antalet kontakter med vårdpersonal ökar.
  • Arbetsmiljön under våren 2020 har inneburit påfrestningar för medarbetarna inom den andliga vården. Fyra av tio uppger att de känt ökad stress och/eller varit rädda för sin egen hälsa under våren 2020.
  • Både före och under våren 2020 är enskilda själavårdande/stödjande samtal vanligaste verksamheten riktad till patienter, närstående och personal.
  • All verksamhet har i hög grad förutsatt tillgång till att kunna samtala över telefon, via dator eller ipad. Framförallt gäller detta kontakter med närstående.
  • Bland de erfarenheter som medarbetarna själva sätter ord på framträder att de existentiella frågorna fått en mer central plats och blivit tydligare. Medarbetare berättar också att dessa frågor har blivit mer vanligt förekommande i kontakter med vårdpersonal. Att ställas inför etiska val när man är ensam – och kanske till och med isolerad – lyfts fram som en särskilt påtaglig utmaning.

För frågor om rapporten hänvisas till Gunnel Andreasson som är handläggare för andlig vård på SST: gunnel.andreasson@myndighetensst.se Tel: 08-453 68 63)

Andlig vård under covid-19-pandemin

Ladda ned PDF (6 MB)

Studien bygger på en enkätundersökning som besvarats av över 200 medarbetare inom den andliga vården i Sverige. Myndigheten har i analysen av enkätmaterialet samarbetat med forskare knutna till Uppsala universitet (Erika Willander och Philip K. Creswell). I framtagandet av den enkät som ligger till grund för rapporten har SST samverkat med Svenska kyrkan.

Webbinarium den 18 februari

Den 18 februari presenterades och diskuterades rapporten i ett webbsänt samtal. Medverkande var rapportens författare Erika Willander (forskare Uppsala universitet) tillsammans med Gunnel Andréasson som ansvarar för frågor om andlig vård på Myndigheten för stöd till trossamfund. Utöver dessa medverkade också Smajo Sahat, sjukhusimam i Skövde, Sven Montelius, fd. smittskyddsläkare Gotland, samt Lena Ekberg som är sjukhuspräst i Stockholm.

Mer om COVID-19

För ytterligare information om covid-19-pandemin relaterat till myndigheter och trossamfund – läs här.