Särskilda regler för projektbidrag

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (Beslutade 2018-12-06) 

Till projektbidrag räknas Lokalbidrag, Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionshinder, Etableringsbidrag och Särskilt utbildningsbidrag.

A. Lokalbidrag samt Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning

 1. Bidragsberättigade församlingar
  - Lokalbidrag och bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden.

 2. Ändamål och principer för lokalbidrag
  -1. Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. För att ett projekt skall tas upp till behandling krävs en total investering av minst 50 000 kr. (För anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning gäller ej kravet på minimikostnad.)
  - 2. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler. Bidrag får således ej lämnas för löpande underhåll och/eller reparationer.
  - 3. Lokalbidrag får lämnas med högst trettio procent av de kostnader som myndigheten bedömer vara skäliga för åtgärderna, dock högst en miljon kronor.
  - 4. Projekt, som beviljats för året maximalt bidrag, kan inte beviljas ytterligare bidrag för samma fastighet förrän tidigast fem år efter det år då slutredovisning av föregående bidrag skett.
  - 5. Bidrag får ej lämnas, om statligt bidrag utgår från Boverket.

 3. Principer för prioritering av bidragsansökningar gällande lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning
  Följande prioriteringsordning kommer att tillämpas:
  - Anpassningsbidrag ska alltid prioriteras
  -
  Bidrag till genomgripande upprustning av permanenta församlingslokaler ska prioriteras före bidrag till nybyggnation eller nyförvärv. Totala projektsumman får inte överskrida 5 miljoner kronor.
  - Bidrag till projekt överskridande en totalsumma av 5 miljoner kronor eller mer ska principiellt inte beaktas. I exceptionella fall, och fall där summan marginellt överstiger 5 miljoner kronor, ska ansökan först diskuteras med myndighetschefen eller den myndighetschefen hänvisar till.
  - Bidrag till projekt för upprustning eller nyförvärv av sommargårdar kan ej beviljas.
  - Om nödvändigt kommer samfund med få eller inga egna lokaler att prioriteras.

 4. Ändamål och principer för bidrag till anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning
  - 1.Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktions-nedsättning kan sökas av församlingar för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster
  - 2.Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning kan utgå även om lokalbidrag enligt SFS 1999:974 beviljats tidigare.
  - 3. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 200 000 kronor.
  - 4. Projekt, som beviljats för året maximalt bidrag, kan inte beviljas ytterligare bidrag för samma fastighet förrän tidigast fem år efter det år då slutredovisning av föregående bidrag skett.
  - 5. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktions-nedsättning får ej lämnas, om statligt bidrag utgår från Boverket.

 5. Ansökan
  - 1. Ansökan om lokalbidrag eller bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning inges till myndigheten på fastställd blankett.
  - 2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars för bidrag innevarande år. Myndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare ansökningsomgångar.
  - 3. Till varje ansökan fogas budget och ritningar i skala 1:100. Detta gäller även objekt som delats upp i flera delprojekt. För projekt som enbart gäller installation av hörselslinga eller markeringsanordningar för synskadade krävs ej ritningar.
  - 4. Vissa inventarier, t ex predikstol, altare, podium, kyrkbänkar, ikonostas eller motsvarande räknas som fast inredning och är således bidragsgrundande.
  I ansökan om lokalbidrag anges även det beräknade värdet av frivilliga arbetsinsatser till ett maximalt värde av 20 % av bidragsunderlaget. Den frivilliga arbetsinsatsen får beräknas till 200 kr per timme. (Anm. Värdet av frivilligt arbete kan ej ligga till grund för ansökan om bidrag till anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning).

 6. Beslut
  - 1. Myndigheten fastställer ett preliminärt bidragsunderlag
  - 2. Beslut tas under ansökningsåret på befintligt material.
  - 3. Myndighetens beslut är preliminärt till dess att slutredovisning inlämnats och godkänts.
  - 4. Bidraget ska rekvireras inom den tidsram som anges för varje beslut enligt beslutsmeddelande. Myndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta om förlängning av förfogandetiden.

 7. Slutredovisning och slutlig utbetalning
  - 1. Slutredovisning skall ske på fastställt formulär senast ett år efter sista rekvisitionen. Alla kostnader samt egeninsatsen ska kunna verifieras vid slutredovisningen och styrkas av trossamfundets eller församlingens revisor.
  - 2. Beviljat bidrag skall betraktas som preliminärt till dess att slut-redovisning godkänts.
  - 3. Den nedlagda egna arbetsinsatsen skall vid slutredovisningen kunna verifieras och bestyrkas av församlingens revisorer.
  - 4. På grundval av slutredovisningen beräknas det slutliga bidrags-underlaget. Därvid tillämpas samma principer som vid beräkning av det preliminära bidragsunderlaget t.ex. beträffande värdet av frivilliga insatser.
  - 5. Slutredovisningen utgör samtidigt rekvisition av resterande del av bidraget. Om det slutliga bidragsunderlaget är minst lika stort som det preliminära, läggs slutredovisningen till grund för utbetalning av resterande del av bidraget.
  - 6. Om det slutliga bidragsunderlaget är lägre än det preliminära underlag som myndighetens beslut grundats på, reduceras bidraget i motsvarande grad, innan utbetalning sker av resterande bidrag.
  - 7. Om det slutliga bidraget blir lägre än det belopp som utbetalats vid första utbetalningstillfället, blir församlingen återbetalningsskyldig för mellanskillnaden

 8. Krav på återbetalning av bidrag
  Förutom de krav som beskrivs i avsnittet ”Allmänna regler” ställs följande krav på församling som mottar lokalbidrag eller bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning;
  - 1. Församlingen förbinder sig att lokalen skall användas till i ansökan angivet ändamål.
  - 2. Om lokalen säljs eller förändras så att den inte längre uppfyller kraven för bidraget kan församlingen bli återbetalningsskyldig. Detta gäller om förändringen sker inom 10 år efter det år då bidraget slutredovisats. Skyldigheten att betala tillbaka står i proportion till den tid då lokalen inte använts enligt kraven för bidraget. Återbetalningen kan regleras vid bidragsfördelningen till trossamfundet.

B. Etableringsbidrag

 1. Bidragsmottagare
  Etableringsbidrag får sökas av bidragsberättigat trossamfund som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare

 2. Ändamål och principer för etableringsbidraget
  - 1. Etableringsbidrag kan lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet. Med verksamhet menas religiös församling eller organisation på nationell nivå.
  - 2. Etableringsbidraget är avsett för projekt som riktas till personer som är folkbokförda i Sverige. Verksamhet som riktas till personer på flyktingförläggningar kan således ej stödjas.
  - 3. Etableringsbidrag kan ej medges för sådan verksamhet som erhåller ordinarie organisationsbidrag.

 3. Ansökan
  - 1. Ansökan om etableringsbidrag med beskrivning av projektet inges till myndigheten på fastställd blankett.
  - 2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 30 september för det år som börjar nästkommande 1 januari. Ansökan kan göras av trossamfundet eller den församling som skall driva projektet. Myndigheten kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om ytterligare ansöknings omgångar.
  - 3. Om ansökan avser projekt som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje nytt år, maximalt i tre år.

 4. Ärendeberedning
  - 1. För beredning av ansökningar utser myndigheten vid behov en samrådsgrupp
  - 2. Myndigheten upprättar med ledning av ansökningar ett förslag till fördelning av etableringsbidraget.

 5. Beslut
  - 1. Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund beslutar om fördelningen av etableringsbidrag.
  - 2. Bidraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. Myndigheten kan besluta om förlängning av förfogandetiden.

 6. Utbetalning
  - 1. Rekvisition av bidraget görs på fastställd blankett som myndigheten tillhandahåller.
  - 2. Bidraget kan delutbetalas.

 7. Redovisning
  - 1. Slutredovisning av projekt, till vilka bidrag beviljats, skall lämnas till myndigheten inom tre månader efter det att projektet avslutats på särskild blankett som tillhandahålles av myndigheten.
  - 2. En skriftlig rapport skall bifogas med redogörelse för hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts.

C. Särskilt utbildningsbidrag

 1. Bidragsmottagare
  - 1. Bidrag kan sökas för utbildning och fortbildning av funktionärer i bidragsberättigade trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.

 2.  Ändamål och principer för särskilt utbildningsbidrag
  - 1. Bidragsgrundande kostnader är t ex kursavgifter och vissa rese-kostnader för den studerande.
  - 2. Bidrag kan sökas för utbildning av t ex präster, diakoner, imamer, rabbiner eller annan funktionär. Bidraget förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.
  - 3. Utbildningen skall vara i nivå med motsvarande utbildning vid de teologiska högskolorna/seminarierna som ges i Sverige.
  - 4. Bidrag utgår för att täcka del av kostnaderna för utbildningen. Trossamfundet och/eller ifrågavarande student förutsätts bekosta en del av utbildningen.
  - 5. Bidraget medges ej för kostnader som normalt betalas av den studerande själv, t ex kostnader för litteratur och uppehälle.
  - 6. Bidraget får ej användas för att täcka inkomstbortfall.
  - 7. Särskilt utbildningsbidrag kan även beviljas genom att myndigheten anordnar utbildningar enligt särskilda regler för funktionärer med administrativa eller organisatoriska uppgifter inom trossamfund/församling.

 3. Ansökan
  - 1. Ansökan om särskilt utbildningsbidrag med uppgifter om studenten och den planerade utbildningen ska avse ett läsår och inges av trossamfund till myndigheten på fastställd blankett.
  - 2.
  Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars inför kommande läsår. Ansökan inges av trossamfundet eller församling inom trossamfundet. Myndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare ansökningsomgångar.
  - 3. Om ansökan avser studier som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje år.
  - 4 .Verifikation, som bestyrker att sökande antagits vid den aktuella utbildningsinstitutionen, skall inges så snart sökande erhållit antagningsbesked.
  - 5. Bidrag kan ej beviljas för kurs som endast hålls på distans.

 4. Ärendeberedning
  - 1. För beredning av utser myndigheten vid behov en samråds-grupp.
  - 2. Myndigheten ansökningar upprättar med ledning av ansök-ningar ett förslag till fördelning av utbildningsbidraget.

 5. Beslut
  - 1. Rådet beslutar om fördelningen av särskilt utbildnings-bidrag.
  - 2. idraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. Myndigheten kan besluta om förlängning av förfogandetiden.

 6. Utbetalning
  - 1. Rekvisition av bidraget görs på blankett som myndigheten tillhandahåller.
  - 2. Beviljat bidrag utbetalas till det trossamfund eller den församling som ansökt om bidraget. 

 7. Redovisning
  - 1. Slutredovisning av bidraget skall lämnas till myndigheten senast tre månader efter avslutade studier på särskild blankett.
  - 2. En skriftlig rapport med redogörelse om hur studierna genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall avlämnas senast tre månader efter studiernas slut.