Publicerad: 2022-07-11

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Kommentar till Dagens Nyheters granskning

SST ser mycket allvarligt på de beskrivningar som framkommer i Dagens Nyheter, där bemötandet som trossamfundsrepresentanter gett enskilda individer som sökt samtalsstöd har fått en form som kan betecknats som omvändelseterapi. Det är helt nödvändigt att trossamfundens vägledande och själavårdande funktioner upprätthåller god kvalitet och inte omfattar några former av övergrepp. Myndigheten för stöd till trossamfund har stort förtroendet för det själavårdande samtalsstöd som ges av en majoritet av trossamfundens församlingar. Det förtroendet grundar sig bland annat på den omfattande och väl dokumenterade själavård som en rad trossamfund genom sina företrädare, bedriver på flera av landets institutioner bland annat inom sjukvård och kriminalvård.

I Dagens Nyheters granskning förekommer både församlingar som ingår i trossamfund som regeringen godkänt för statsbidrag, men framförallt församlingar som inte har statsbidrag. För att säkerställa att dessa problem inte ska finnas i framtiden bland bidragsberättigade trossamfund har Myndigheten därför beslutat att inleda utredande dialoger med statsbidragsberättigade trossamfund i syfte att få klarlagt att trossamfund:

  1. har förväntad och god kunskap om själavårdens ramar, syften och mål, där utgångspunkten alltid måste vara respekt för den enskilde individen som söker själavård eller vägledning,
  2. har kontrollfunktioner som säkerställer att själavård och stödjande samtal i trossamfundet, bedrivs med god kvalitet och i enlighet med svensk lagstiftning och omfattar skydd för mänskliga rättigheter,
  3. samt har handlingsplan och rutiner för tillsynsärenden gällande själavård.

Ytterst handlar de utredande dialogerna om den förtroendefulla relation svensk stat och trossamfund har och vill fortsätta att ha. Om kvaliteten på själavård eller vägledande samtal i något trossamfund är undermålig eller uppvisar väsentliga brister utan att nödvändiga och tillförlitliga åtgärder vidtagits eller planeras vidtas, kommer myndigheten inleda en mer djupgående granskning av berört trossamfund.