BIDRAG FÖR SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

Statsbidragets syfte är att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier. Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Bidraget sökas i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Observera att en förutsättning för att kunna söka bidraget är att organisationen registrerats som användare i e-tjänsten.
Läs mer om registrering i e-tjänsten här.

Första ansökningsomgången är nu stängd.

Nästa ansökningsomgång är mellan den 20 augusti - 10 september 2024.

Inför att ni fyller i formuläret kan ni ta del av:


Vilka organisationer är behöriga att beviljas bidraget?

Bidrag kan beviljas till organisationer som är verksamma inom det civila samhället: Statsbidragsberättigade trossamfund, församlingar och föreningar som är medlemmar i trossamfund, registrerade trossamfund, ideella föreningar och stiftelser.

Statliga eller kommunala stiftelser samt stiftelser som kontrolleras av företag eller som har som ändamål att främja en enskild familj eller släkt kan inte beviljas bidraget.

Statsbidrag kan inte beviljas eller betalas ut till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

Vilka typer av säkerhetshöjande åtgärder kan bidrag beviljas för?

Projektbidrag och verksamhetsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder kan lämnas i form av

  • skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar där organisationen bedriver verksamhet, och
  • personella resurser eller tekniska lösningar för bevakning av sådana byggnader, lokaler och andra anläggningar.

Verksamhetsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder får även lämnas för andra typer av åtgärder som är menade att uppfylla bidragets syfte.

Bidrag kan inte lämnas för åtgärder för vilka det har beviljats annat offentligt stöd.

Hur går ansökan till?

Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder kan normalt sökas två gånger per år. Första ansökningsomgången är nu stängd där närsta ansökningsomgång är mellan den 20 augusti - 10 september 2024. Bidrag söks via myndighetens e-tjänst.

Observera att registrering i e-tjänsten är en förutsättning för att ni ska kunna söka bidrag via SST eller använda myndighetens övriga tjänster.
Läs mer om registrering i e-tjänsten här.

Myndigheten har antagit riktlinjer för bidraget. Ta del av riktlinjerna här:
Riktlinjer för säkerhetsbidrag.

Frågor om bidraget besvaras på: sakerhetsbidrag@myndighetensst.se