ANDLIG VÅRD I SJUKVÅRDEN IDAG

Andlig vård betecknar arbetet som olika trossamfund utför på sjukhusen genom särskilda tjänster. Genom själavård, riter, stödsamtal till människor i kris fyller de olika trossamfundens representanter ett behov som vårdpersonalen inte alltid kan tillmötesgå. Den andliga vården blir därför ett komplement till de olika professionernas arbete inom sjukvården.


Utgångspunkt för arbetet med andlig vård inom sjukvården

En grund för arbetet med andlig vård på sjukhusen är den helhetssyn som på olika sätt uttrycks inom hälso- och sjukvården. Stockholms läns landsting beskriver den exempelvis så här i sin värdegrund för hälso- och sjukvård:

Vården ska utgå från individens hela situation, så att fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov och förväntningar beaktas”.

(Värdegrund för hälso- och sjukvården i SLL från 2002, sid 18).

Olika professioner inom vården berör de existentiella frågorna i kontakter med patienter och närstående. När fokus i det existentiella samtalet alltmer innefattar frågor av andlig och religiös natur, utgör företrädarna för andlig vård i sjukvården en omistlig resurs för individen och utifrån helhetssynen i vården.

Informationshäfte, kan beställas eller laddas ned (2MB).

Ett väletablerat arbete på sjukhusen

Den andliga vården inom sjukvården finns representerad på cirka 80 av landets sjukhus. Svenska kyrkan ansvarar för den större andelen tjänster och har en lång tradition av att erbjuda andlig vård vi landets sjukhus. Från 1980-talet och framåt är även andra trossamfund än Svenska kyrkan representerade i arbetet. Kyrkornas gemensamma verksamhet på sjukhusen går under benämningen Sjukhuskyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som alltså inte beskriver en lokal, men en verksamhet. Andlig vård inom sjukvården används som ett övergripande begrepp som innefattar Sjukhuskyrkan, men även andra religioners arbete genom särskilda tjänster i sjukvården. I nuläget är det Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) och de muslimska riksorganisationer som finns representerade i Islamiska Samarbetsrådet (ISR) som har tjänster inom den andliga vården i sjukvården.

Sjukhuskyrkans arbete och verksamhet med personal, patienter och anhöriga BESKRIVS i ett antal filmer.

KLicka här Länk till annan webbplats. för att SE filmerna.


Ansvaret för tjänsterna

Myndigheten för stöd till trossamfund har regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av den andliga vården i sjukvården. Till bidragsberättigade trossamfund förmedlar myndigheten statliga bidrag till tjänsterna inom den andliga vården i sjukvården som täcker en del av kostnaderna. Svenska kyrkan bekostar sina tjänster inom den andliga vården med egna medel. Statliga medel utgår också för utbildning av medarbetare för tjänst inom den andliga vården i sjukvården. Arbetsgivare för tjänsterna inom den andliga vården i sjukvården är lokala församlingar/föreningar och i några fall det nationella trossamfundet eller riksorganisationen.

Medarbetare inom den andliga vården i sjukvården är underställda sjukhusens sekretessregler och omfattas därutöver av det egna trossamfundets regler om tystnadsplikt. Förutsatt att syssättningsgraden för tjänsterna inom den andliga vården i sjukvården kan motivera det, ställer sjukhus som regel lokaler till förfogande för medarbetarna inom den andliga vården i sjukvården.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den andliga vården i sjukvården kan sökas direkt via sjukhusen: antingen genom att ringa sjukhusets växel eller att söka på respektive sjukhus hemsida. Följande länkar kan också vara en bra start: