STATISTIK 2012

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2012. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2012

Trossamfund

Bidragsgrundande personer*

Anglikanska kyrkan

3 516

ELM - Bibeltrogna Vänner

2 916

Estniska evangelisk lutherskakyrkan

4 719

Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan

1 916

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

43 188

Frälsningsarmén

14 022

Islamiska sammarbetsrådet

110 000

Judiska församlingarna

8 442

Equmeniakyrkan

134 391

Evangeliska Frikyrkan

48 524

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

2 375

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 666

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

2 870

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

2 915

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

6 100

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

27 855

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 174

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

26 094

- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskapet

24 302

- Österns assyriska kyrka

6 112

Pingströrelsen

108 842

Romersk-katolska kyrkan

103 804

Sjundedags Adventistsamfundet

3 532

Svenska Alliansmissionen

21 059

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

4 812

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 419

Totalt

749 865


Den statistik som redovisas för år 2012 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.