REMISSER

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda  myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Myndighetens remissvar 2019

 


Ärende från Kulturdepartementet

Yttrande gällande ansökan från Sveriges buddhistiska gemenskap om att få bli statsbidragsberättigade- KU2019/01483/CSM

YttrandePDF

Ärende från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap

Synpunkter på ny vägledning om säkerhet i offentliga miljöer

SynpunkterPDF

Ärende från Justitiedepartementet

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheteh att få uppehållstillstånd i Sverige. JU2019/00509/L7

Remisslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

YttrandePDF

Ärende från Finansdepartementet

Promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet, Fi2019/00123/S1

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Socialdepartementet

Yttrande En arvsfond i takt med tiden - "En översyn av regelverket.....", SOU 2018:70

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Justitiedepartementet

Utkast till lagrådsremiss ang Förlängning av lagen om tillfällig begränsning av att få uppehållstillstånd....., Ju2019/005009/1.7

Bakgrundlänk till annan webbplats

YttrandePDF