REMISSER

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda  myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Myndighetens remissvar 2020Ärende från kulturdepartementet

Yttrande över ansökan från Islamiska Fatwabyrån i Sverige med hjälp med avgifter. KU2019/01883/CSM

Remiss

YttrandePDF

Ärende från Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s diarienummer 2019 -14545/2019-145456

Synpunkter gällande MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och...

Förslag

SynpunktePDFr

 

 

 

 

 

 

 

 


Myndighetens remissvar 2019Ärende från Kulturdepartementet

KU2019/01483/CSM

Yttrande gällande ansökan från Sveriges buddhistiska gemenskap om att få bli statsbidragsberättigade

YttrandePDF

Ärende från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap

Synpunkter på ny vägledning om säkerhet i offentliga miljöer

SynpunkterPDF

Ärende från Justitiedepartementet

JU2019/00509/L7

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheteh att få uppehållstillstånd i Sverige.

Remisslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

YttrandePDF

Ärende från Finansdepartementet

Fi2019/00123/S1

Promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Socialdepartementet

SOU 2018:70

Yttrande En arvsfond i takt med tiden - "En översyn av regelverket.....",

Remisslänk till annan webbplats

YttrandePDF

Ärende från Justitiedepartementet

Ju2019/005009/1.7

Utkast till lagrådsremiss ang Förlängning av lagen om tillfällig begränsning av att få uppehållstillstånd.....,

Bakgrundlänk till annan webbplats

YttrandePDF