Bidrag för statsbidragsberättigade trossamfund

Myndigheten fördelar årligen statsbidrag till trossamfund i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Trossamfund kan utöver detta även söka bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.


Organisationsbidrag

Organisationsbidrag utgör den stora delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden och förmedlas för att stödja och möjligöra lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grundat på det antal medlemmar och övriga betjänade som samfunden redovisar. Läs mer om organisationsbidrag.

Verksamhetsbidrag

Ges i form av stöd till andlig vård inom sjukvården. Idag arbetar ungefär sjuttio personer inom den andliga vården i Sverige med ekonomiskt stöd från SST. En mindre bidrag utgår också till teologiska högskolor och seminarier. Läs mer om verksamhetsbidrag.

Projektbidrag

Ges i huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler, samt för anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Ett mindre stöd förmedlas också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands – för de samfund som själva saknar utbildningsinstitutioner i Sverige. Läs mer om projektbidrag.

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder, som tidigare fördelats av Kammarkollegiet, hanteras från och med 2024 av SST. Bidragets syfte är att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

Kan vårt trossamfund/församling ta emot statsbidrag?

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund. För att bedöma detta tillämpar regeringen framförallt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund och tittar på den sökande organisationens verksamhet, stabilitet, och livskraft. Regeringen bedömer också om organisationen ifråga bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.