DIALOG OCH SAMVERKAN

Som en central del av myndighetens verksamhetsområden hör att främja dialogen mellan staten och trossamfunden och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.

Med trossamfund menas här alla trossamfund och inte enbart de som är statsbidragsberättigade. Detta är en av konsekvenserna av att regeringen ändrat myndighetens uppgift från att vara i huvudsak en bidragsmyndighet till att nu vara expertmyndighet.

Råd för samråd

Enligt myndighetens instruktion ska det finnas ett råd för samråd mellan myndigheten och trossamfunden. Rådet består i första hand av representanter för de bidragsmottagande trossamfunden men även andra samfund kan delta på inbjudan från myndigheten. Till rådets uppgifter hör att yttra sig om frågor inom myndighetens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för trossamfunden.

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund

Vidare finns också ett särskilt organ (Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund) som tar beslut rörande myndighetens ekonomiska bidrag. Ledamöterna i detta organ nomineras från de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Tre samverkansorgan: ISR, OÖKER och SBG

I anslutning till myndigheten finns tre samverkansorgan, Islamiska Samarbetsrådet (ISR), Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) och Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Till dessa ställs vissa kansliresurser till förfogande från myndigheten.

Övriga kontakter

Utöver dessa formella organ så håller myndighetens kansli daglig kontakt med representanter för de nationella samfunden och lokala församlingar och andra civilsamhällsorganinsationer i olika frågor som rör myndighetens arbete. Myndighetens kansli gör också kontinuerligt studiebesök ute hos trossamfunden, i deras egen vardag, runtom i Sverige. Myndigheten bjuds ofta in och deltar till olika större och mindre ceremonier, seminarier och högtider som anordnas.