VARFÖR BIDRAG TILL TROSSAMFUND?

I avsikten med dagens bidragsystem ligger tyngdpunkten på att trossamfunden skall stödjas med organisationsbidrag. Trossamfunden får, med andra ord, bidrag för det man är – och inte för det man gör.

Vad menas då med detta? I förarbetena till den nuvarande ordningen slår regeringen fast att kyrkorna och andra religiösa samfund är samhällsnyttiga institutioner och därför är värda att stödja. Inom den svenska statliga modellen för bidragsgivning finns en tradition att staten stöder vissa fria civila institutioner utan andra förbehåll än formella. Hit hör bland annat politiska partier, press och högre utbildning. I en levande demokrati bör finnas institutioner som stöds långsiktigt och därför i sin verksamhet står över politiska svängningar.

Stärker grundläggande värderingar

Regeringen menar att trossamfunden medverkar, tillsammans med andra goda krafter, i den ständigt pågående normbildningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Man pekar också på att ett aktivt förenings- och samfundsliv på många sätt stärker det demokratiska systemet. Att olika ideologier och trossriktningar, som verkar för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks och utvecklas, också får goda möjligheter att göra sig gällande är därför av stor betydelse för vitaliteten i den svenska demokratin.

Andra motiv för att staten bör stödja trossamfunden är:

  • Staten bör stödja andra trossamfund när Svenska kyrkan får statligt stöd
  • Religiösa minoriteters rätt att behålla och utveckla ett eget samfundsliv bör främjas.
  • Verksamheten inom trossamfunden bidrar till att ge den enskilde en
    grundläggande identitet samt social och kulturell gemenskap.
  • Vid olyckor och kristillstånd är behovet av samfundens verksamhet särskilt viktig.
  • Aktiva och vitala trossamfund minskar utrymmet för allehanda extrema rörelser inom trosområdet.
  • Trossamfunden bidrar till integrationen av invandrare

Läs mer om tankarna bakom det statliga stödet till trossamfunden: