UTBETALADE BIDRAG

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat omkring 90 miljoner kronor.

Utbetalade statsbidrag 2007 - 2017 (samtliga bidragstyper)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48 milj.

48 milj.

48 milj.

48 milj.

48 milj.

58 milj.

68 milj.

71 milj.

86 milj.

86 milj.

84 milj.

Tre bidragsområden – med flera olika slags bidrag

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.). Under projektbidrag återfinns idag fem olika typer av bidrag (lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder, etableringsbidrag och särskilt utbidnigsbidrag).

Utöver ovan nämnda stöd har myndigheten också fördelat dessa bidrag under de senaste åren:

  • Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder (fördelades 2015 och 2016)
  • Bidrag till säkerhetsvakter (fördelades 2016 och 2017)
  • Flyktingbidrag (fördelades 2015 och 2016)

Nedan redovisas (inom kort) utbetalade bidrag under året 2017. För tidigare år har vi samlat översikter på dessa sidor: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Utbetalade statsbidrag 2017: 84 818 475 kr

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. Inom kategorin säkerhetsbidrag rymdes 2017 två olika bidrag: bidrag för säkerhetshöjande åtgärder samt bidrag för säkerhetsvakter.

Organisationsbidrag: 53.515.467 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.235.675 kronor
Projektbidrag: 21.067.333 kr

Organisationsbidrag och projektbidrag

 

Organisations

bidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Församlingar inom:

 

Lokal

bidrag

Säkerhets

bidrag

Etablerings-bidrag

Särskilt utbildnings

bidrag

Alevitiska Riksförbundet

299 777

 

 

 

 

Anglikanska kyrkan

245 057

 

 

 

 

Danska kyrkan

70 000

 

 

 

 

Equmeniakyrkan

8 611 593

2 132 252

 

 

 

Estniska Ev-luth kyrkan

320 878

 

 

 

 

Evangeliska Frikyrk

3 499 231

177 606

 

90 000

 

Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 819 161

14 225

 

 

 

Frälsningsarmén

688 065

243 437

 

 

 

Gemensamma förs

0

299 139

 

 

 

Isländska kyrkan

70 000

 

 

 

 

Judiska Centralrådet

593 831

 

4 094 926

 

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

98 668

 

 

 

 

Mandeiska Sab. Samf.

499 199

 

16 370

10 000

 

Norska kyrkan

210 000

 

 

 

 

Pingströrelsen

7 487 010

2 941 996

 

 

 

Rom-Katolska kyrkan

6 279 317

 

 

 

 

Sjundedags Adv.samf

251 924

 

 

 

 

Sv Alliansmissionen

1 399 587

481 124

 

50 507

 

Sv Buddh. Samarbetsråd

565 148

 

160 625

228 000

 

Ungerska Prot kyrkan

354 576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÖKER

 

 

 

 

 

- Antiokiska Grek-ort

71 958

 

 

30 000

 

- Armenisk ap kyrkan

315 227

 

80 000

30 000

 

- Bulgarisk ort kyrkan

57 223

 

 

 

 

- Eritreanska ort kyrk

456 782

 

 

240 000

 

- Etiopisk ort kyrkan

220 308

 

 

 

 

- Finska ort kyrkan

73 371

 

 

 

 

- Grekisk ort kyrkan

1 716 689

 

116 094

 

 

- Koptisk ort kyrkan

222 097

 

130 775

 

 

- Makedonisk ort kyrkan

483 606

 

180 000

 

 

- Rumänska ort kyrkan

492 761

 

400 000

 

 

- Ryska ort kyrkan

247 489

 

 

 

 

- Ryska ort Moskva patr

109 869

 

 

30 648

 

- Serbisk ort kyrkan

1 584 790

123 310

379 125

 

 

- Svenska ort prosteriet

151 355

 

 

 

 

-Syrisk ort ställföretr

1 234 348

258 565

1 130 314

 

 

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 703 815

 

400 000

 

 

- Österns ass kyrka

529 241

 

34 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamiska Samarbetsrådet

 

 

 

 

 

- BIS

715 750

292 000

200 000

 

 

- FIFS

1 592 014

1 597 800

110 838

210 000

40 000

- IFBS

513 934

 

 

 

 

- IKUS

1 037 051

 

2 205 200

270 000

120 000

- ISS

2 225 544

 

104 525

420 000

40 000

- SIF

1 042 531

 

152 453

90 000

 

- SMF

2 354 692

 

359 230

150 000

20 000

Totalt

53 515 467

8 561 454

10 254 975

1 849 155

220 000

Utbildning/administration

 

 

181 749

 

 

 

Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner:

900 000

Andlig vård inom sjukvården

9 335 675


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2017.PDF