UTBETALADE BIDRAG

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat närmare 90 miljoner kronor. För 2019 är 83 miljoner kronor.

Utbetalade statsbidrag 2008- 2018 (samtliga bidragstyper)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

48 milj.

48 milj.

48 milj.

48 milj.

58 milj.

68 milj.

71 milj.

86 milj.

86 milj.

84 milj.

89 milj.

Tre bidragsområden – med flera olika slags bidrag

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.). Under projektbidrag återfinns idag fem olika typer av bidrag (lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder, etableringsbidrag och särskilt utbidnigsbidrag).

Utöver ovan nämnda stöd har myndigheten också fördelat dessa bidrag under de senaste åren:

  • Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder (fördelades 2015 och 2016)
  • Bidrag till säkerhetsvakter (fördelades 2016 och 2017)
  • Flyktingbidrag (fördelades 2015 och 2016)

Nedan redovisas (inom kort) utbetalade bidrag under året 2018. För tidigare år har vi samlat översikter på dessa sidor: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Utbetalade statsbidrag 2018: 89.835.144 kr

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. I tabellen högerkollumn redovisas det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2018. De utbetalade säkerhetsbidragen 2018 som gick genom SST uppgick till 9 159 018 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till Kammarkollegiet.

Organisationsbidrag: 54 196 618 kr
Verksamhetsbidrag: 10 633 224 kr
Projektbidrag: 25 005 302 kr

 

Organisations-bidrag

Projektbidrag

Ej inom SST:s budgetLokal-bidrag

Etablerings-bidrag

Utbildnings-bidrag

Säkerhets-bidrag

Alevitiska Riksförbundet

319 505

Anglikanska kyrkan

182 775

Bibeltrogna Vänner - ELM

-

250 000
Danska kyrkan

49 000

Equmeniakyrkan

8 323 893

1 075 455
Estniska Ev-luth kyrkan

316 763

Evangeliska Frikyrk

3 480 571

791 400

80 000Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 580 715

Frälsningsarmén

609 271

200 000
Gemensamma församlingar

-

776 113
Isländska kyrkan

49 000

Judiska Centralrådet

584 599

748 0005 257 256

Lettiska Ev-luth kyrkan

90 614

Mandeiska Sab. Samf.

540 593

Norska kyrkan

147 837

Pingströrelsen

7 860 492

4 050 089
Rom-Katolska kyrkan

6 305 845

891 810106 380

Sjundedags Adv.samf

259 330

Sv Alliansmissionen

1 386 672

1 506 000
Sv Buddh. Samarbetsråd

636 550

651 951

105 000

10 000


Ungerska Prot kyrkan

348 797OÖKER


- Antiokiska Grek-ort

52 513


50 000- Armenisk ap kyrkan

310 296


50 000- Bulgarisk ort kyrkan

59 472

- Eritreanska ort kyrk

604 775


335 000- Etiopisk ort kyrkan

302 282

- Finska ort kyrkan

51 360

- Georgiska ort kyrkan25 000- Grekisk ort kyrkan

1 565 891


219 053


400 000

- Koptisk ort kyrkan

333 916

112 500
- Makedonisk ort kyrkan

477 816

122 317636 290

- Rumänska ort kyrkan

498 554


30 000- Ryska ort kyrkan

238 311

- Ryska ort Moskva patr

102 544

- Serbisk ort kyrkan

1 654 467

823 096
- Svenska ort prosteriet

150 649

-Syrisk ort ställföretr

1 208 690

62 500240 000

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 776 453
172 651

- Österns ass kyrka

552 825Islamiska Samarbetsrådet

- BIS

560 953

1 261 000200 000

- FIFS

2 057 213


205 000

30 000


- IFBS

518 660

- IKUS

1 094 039


180 000

110 000

1 751 260

- ISS

2 079 113


350 000

10 000


- SIF

1 436 261


25 000


200 000

- SMF

2 436 744

500 000

200 000

10 000

195 181

Totalt

54 196 618

13 822 231

1 854 053

170 000

9 159 018

Utbildning/administration

83 089


Verksamhetsbidrag

Bidrag till teologiska institutioner:900 000 kr

Andlig vård inom sjukvården 9 733 224 kr


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2018.PDF