STATEN OCH TROSSAMFUNDEN

Dialogen mellan stat och trossamfund sker på många olika sätt - i små och stora frågor. De vanligaste formerna för det är vid olika besök och möten men även i form av olika typer av projekt.

Vid besök hos trossamfund där myndigheten träffar företrädare som har olika funktioner. Rör sig ofta om förväntningar på varandra, att göra rätt och hur man hittar rätt bland olika myndigheter.

Många av myndighetens särskilda regeringsuppdrag bygger på dialog. Både utifrån behov och också förväntningar. Ett uppdrag som myndigheten har haft under flera år heter Värna demokratin. Inom uppdraget har myndigheten arbetat med seminarier, utbildningar, mentorsskapsgrupper och så vidare. Det har handlat om hur man förstår demokrati och mänskliga rättigheter, vad det är att vara ung ledare i ett trossamfund och hur man stärker kvinnors synlighet och delaktighet.

Skapa mötesplatser för dialog mellan trossamfunden och flera myndigheter. Det kan gälla frågor om säkerhet, krisberedskap eller politiska frågor.