STATISTIK 2014

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2014. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2014

Samfund

Bidragsgrundande personer

Alevitiska Riksförbundet

3 556

Anglikanska kyrkan

3 516

ELM - Bibeltrogna Vänner

2 303

Estniska evangelisk lutherskakyrkan

4 719

Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan

1 916

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

42 423

Frälsningsarmén

11 771

Islamiska sammarbetsrådet

110 000

Judiska församlingarna

8 414

Equmeniakyrkan

127 378

Evangeliska Frikyrkan

49 447

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Antiokiska ortodoxa kyrkan

634

- Armeniska apostoliska kyrkan

2 375

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 666

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

2 870

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

2 915

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

6 100

- Ryska ortodoxa kyrka, Konstantinopel

1 500

- Ryska ortodoxa kyrkan av Moskva

2 414

- Serbiska ortodoxa kyrkan

27 855

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 174

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

26 094

- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskapet

24 302

- Österns assyriska kyrka

6 112

Mandeiska Sabeiska Samfundet

7 606

Pingströrelsen

110 762

Romersk-katolska kyrkan

109 967

Sjundedags Adventistsamfundet

3 547

Svenska Alliansmissionen

20 217

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

4 812

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 419

TOTALT

761 584


Den statistik som redovisas för år 2014 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.