Information kopplad till Ukrainakrisen

Sidan uppdaterad 1 april 2022

Här samlar myndigheten information som är kopplad till den rådande situationen i Ukraina och Europa. Informationen riktar sig till myndigheter, trossamfund och människor på flykt undan kriget.


Trossamfunden spelar en viktig roll i att hantera Ukrainakrigets konsekvenser

Trossamfunden stöd är avgörande i att hantera de svåra situationer som uppstår som en följd av Ukrainakriget. Stödet ges på bred front – direkt till Ukraina, till Ukrainas grannländer, till de flyktingar som söker sig till Sverige och till människor i Sverige som påverkas och oroas för krigets konsekvenser.

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina med stor förödelse inne i landet och flyktingströmmar vars omfattning Europa inte sett sedan andra världskriget. De trossamfund som Myndigheten för stöd till trossamfund samarbetar med har en viktig funktion i att hantera krigets konsekvenser.

Flera av trossamfunden har sedan många år tillbaka etablerade kontakter med motsvarande trossamfund inne i Ukraina och får direkta rapporter om krigets förödelse. Stora ansträngningar görs bland trossamfund i Sverige för att bistå med förnödenheter i Ukraina. Beredskapen att stödja de intilliggande grannländerna som hittills fått ta emot de stora flyktingströmmarna är också stor, liksom att vara en del i det svenska samhällets arbete för att på ett så bra och långsiktigt sätt som möjligt ta emot de flyktingar som söker sig till vårt land. Kriget i Ukraina har även en påverkan på människor i Sverige. Utsatta grupper riskerar att bli än mer utsatta då kostnadsökningar är att vänta som följd av sanktionerna mot Ryssland och det allmänt spända läget. Människor i olika åldrar känner oro då krig pågår i vår närhet, med risk för att psykisk ohälsa ökar. Även här har trossamfunden en hög medvetenhet och en beredskap att vara till stöd för människor.

SST har i sina regelbundna kontakter med trossamfunden även frågorna kring Ukraina i fokus. Lägesbilder delas ömsesidigt mellan myndigheten och trossamfunden, liksom information från andra myndigheter till hjälp och vägledning för trossamfunden i skiftande frågor som aktualiseras av denna kris.

Hänsyn kan behöva tas till religiösa högtider.

Se här en översikt över vårens högtider. Klicka här 

Kontaktpersoner på SST för krisberedskap