RELIGIONSFRIHET

Kärnan i allt Myndigheten för stöd till trossamfund gör kan sammanfattas med orden: att stärka och främja religionsfrihet i Sverige. Konkret gör vi det genom att långsiktigt skapa förutsättningar, ge kunskap, öka kompetens, skapa dialog, våga synliggöra och stärka närvaron.

Se myndighetens film om religionsfrihet

Filmen beskriver värdet av religionsfrihet och vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med den. Du kan välja undertext på svenska, engelska och arabiska, det gör du under inställningar (kugghjulssymbolen) på youtube.

Grunderna för religionsfriheten och statens ansvar
I Sveriges grundlag, Regeringsformen, beskrivs det offentligas ansvar för religionsfrihet – och särskilt minoriteternas skydd – i den andra paragrafen:

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. (Regeringsformen 1:2, 2 stycket)

Lite längre ned i samma grundlag och dess andra kapitel beskrivs religionsfriheten:

”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad [...] religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” (Regeringsformen 2:1, 5 stycket)

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, vilken genom Sveriges medlemskap i EU också är en del av svensk lag, definieras religionsfriheten så här:

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. (EKMR artikel 9:1)

 

Se seminariet "Jag vill slippa det religiösa" om den negativa religionsfriheten

Ett seminarium inspelat på MR-dagarna 2019 i Linköping (14 november).

Rätten att slippa se, höra och uppleva religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i svensk offentlighet. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om detta? Och hur ser diskussionen ut idag om denna fråga - hur långt ska den sekulära principen sträcka sig?

I seminariet diskuterades religionens möjligheter - och begränsningar - att ta plats i vårt samtida Sverige. Medverkade gjorde Katherine Cash (Svenska missionsrådet), Kavot Zillén (Uppsala universitet) och Ulf Gustafsson (Humanisterna). Moderator är Max Stockman från SST och videon är producerad av Nilshugoproduktion.

Är du intresserad av att veta
mer om vad religionsfriheten innebär?