STATISTIK 2011

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2011. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2011

Samfund

Antal betjänade

Anglikanska kyrkan

3 516

ELM Bibeltrogna Vänner

2 840

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4 719

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

1 916

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

44 486

Frälsningsarmén

14 187

Islamiska församlingar

110 000

Judiska församlingar

8 462

Metodistkyrkan

5 436

Evangeliska Frikyrkan

48 461

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska ortodoxa kyrkan

2 375

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 666

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

2 870

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

2 915

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

6 100

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

27 855

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 174

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

26 094

- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskap

24 302

- Österns assyriska kyrka

6 112

Pingströrelsen

111 120

Romersk-katolska kyrkan

100 522

Sjundedags Adventistsamfundet

3 712

Svenska Alliansmissionen

21 375

Svenska Baptistsamfundet

27 372

Svenska Missionskyrkan

108 713

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

4 812

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 412

Totalt

757 831


Den statistik som redovisas för år 2011 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.