UPPDRAG FRÅN REGERINGEN

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för stöd till trossamfund har för uppgift. Det övergripande uppdraget och ramarna för myndigheten beskrivs instruktionen. Men varje år anger regeringen också vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet i regleringsbrevet. Det kan också hända att regeringen ger särskilda uppdrag till myndigheten.

Myndighetens instruktion

I instruktionen beskrivs myndighetens ansvar och målet med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra. Instruktionen SFS 2017:104 började gälla 1 juli 2017.

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Särskilda uppdrag för budgetåret 2018

2018 har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) fått ett nytt regeringsuppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen den 9 september.