STATISTIK 2017

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2017. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2017

Trossamfund

Betjänade

Frikyrkor

Equmeniakyrkan

117 508

Evangeliska Frikyrkan

50 766

Frälsningsarmén

8 368

Pingströrelsen

113 229

Sjundedags Adventistsamfundet

3 700

Svenska Alliansmissionen

20 193

Islamiska samarbetsrådet


BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

13 596

FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sv

33 483

IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sv

7 694

IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

18 116

ISS, Islamiska shia samfunden

33 180

SIF, Sv islamiska församlingarna

24 703

SMF, Sv muslimska förbund

40 143

Lutherska kyrkor


Danska kyrkan i Sverige

422

Estniska evangeliska-lutherska kyrkan i Sverige

4 311

Evangeliska Fosterlandsstift

33 480

Isländska kyrkan i Sverige

250

Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige

1 329

Norska kyrkan i Sverige

2 169

Ungerska protestantiska samfundet

5 042

Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska kyrkan

1552

Armeniska apostoliska kyrkan

4 600

Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

12 509

Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan

5 150

Finska ortodoxa församlingen

652

Georgiska ortodoxa kyrkan

740

Grekisk ortodoxa metropolitdömet

22 511

Koptiska ortodoxa kyrkan

6 733

Makedonska ortodoxa kyrkan

6 778

Rumänska ortodoxa kyrkan

7 895

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel

3 350

Ryska ortodoxa Moskva patriarkatet

2 707

Serbisk ortodoxa kyrkan

23 844

Svenska ortodoxa prosteriet

2 169

Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

21568

Syrisk ortodoxa ärkestiftet

28 455

Österns assyriska kyrka

8 156

Övriga bidragsberättigade samfund


Alevitiska Riksförbundet

4 354

Anglikanska kyrkan

3 140

Judiska centralrådet

8 270

Mandeiska Sabeiska samfundet

8 297

Romersk-katolska kyrkan

119 001

Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, SBS

10 233

TOTALT

845 146

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.