STATISTIK 2016

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2016. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2016

Trossamfund

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 545

Anglikanska kyrkan

2 600

Danska kyrkan i Sverige

329

Equmeniakyrkan

123 747

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

4 506

Evangeliska Fosterlandsstift

36 711

Evangeliska Frikyrkan

50 748

Frälsningsarmén

9 032

ISR - Islamiska samarbetsrådet

 

- BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

11 202

- FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sv

30 747

- IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sv

7 378

- IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

17 311

- ISS, Islamiska shia samfunden

31 329

- SIF, Sv islamiska församlingarna

20 431

- SMF, Sv muslimska förbund

35 742

Isländska kyrkan i Sverige

262

Judiska centralrådet

8 316

Lettiska evang kyrk i Sve

1 289

Mandeiska Sabeiska samf.

7 690

Norska kyrkan i Sverige

2 103

OÖKER - Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

 

- Antiokiska kyrkan

747

- Armeniska apostoliska kyrkan

4 414

- Bulgariska ort kyrkan

846

- Eritreanska ort Tewahdo kyrkan

8 603

- Etiopiska ort Tewahdo kyrkan

4 300

- Finska ort församlingen

664

- Georgiska ort kyrkan

270

- Grekisk ort metropolitdömet

22 275

- Koptiska ort kyrkan

4 750

- Makedonska ort kyrkan

6 797

- Rumänska ort kyrkan

7 092

- Ryska ort kyrkan, patriarkatet i Konstantionopel

3 390

- Ryska ort Moskvapatriarkatat

Ej inkommit

- Serbisk ort kyrkan

23 535

- Svenska ort prosteriet

2 143

- Syrisk ort patr ställföreträdarskapet

21 036

- Syrisk ort ärkestiftet

26 553

- Österns assyriska kyrka

7 864

Pingströrelsen

114 140

Romersk-Katolska kyrkan

116 031

Sjundedags Adventistsamfundet

3 689

Svenska Alliansmissionen

20 473

Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, SBS

9 055

Ungerska protestantiska samfundet

5 028

TOTALT

819 713


Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.