Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund

SFS nr: 2017:104
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2017-02-16
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Länk till annan webbplats.
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att
1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden,
2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor,
3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund,
4. föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet,
5. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund, och
6. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning.

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Beslutande organ

4 § Inom myndigheten ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund.

Rådet har de uppgifter som framgår av förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Myndigheten får i sin arbetsordning föreskriva att ordföranden eller vice ordföranden i rådet får avgöra ärenden som gäller att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut enligt 20 § första stycket förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

5 § Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och högst tre andra ledamöter. Det ska finnas tre ersättare.

Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i rådet.

6 § Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

7 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund tilldelas resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Rådgivande organ

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett Råd för samråd mellan myndigheten och trossamfunden i frågor som rör myndighetens arbete. Rådet har till uppgift att
1. nominera ledamöter och ersättare till Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund inom ramen för de principer som anges i 11 §,
2. yttra sig om principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och
3. yttra sig om övriga frågor inom myndighetens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för trossamfunden.

9 § Rådet för samråd ska bestå av representanter för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund ska ha en representant i rådet och samverkansorganen ska representeras genom de trossamfund som ingår i dem. För varje representant ska det finnas en ersättare.

Myndighetschefen ska vara ordförande i rådet.

Rådet får vid behov låta representanter för andra trossamfund än de som avses i första stycket delta i rådets sammanträden. Ett sådant beslut får fattas av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

10 § Direktören är myndighetschef.

11 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt andra ledamöter och ersättare i Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund, efter nominering av Rådet för samråd bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Vid nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ska Rådet för samråd sträva efter en bred representation av de trossamfund som är berättigade till statsbidrag.

12 § Ledamöter och deras ersättare i Rådet för samråd utses av de trossamfund som ingår i rådet för en tid av två år.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning ska inte tillämpas på myndigheten.