Publicerad: 2022-02-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Rapport om kvinnors inflytande i trossamfund

Kvinnor i trossamfund i Sverige tar plats och är delaktiga idag – men stöter också på hinder när de söker inflytande.

Det är några av resultaten i rapporten: Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund. Unikt för rapporten är att den bygger på en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i trossamfund och religiösa församlingar i Sverige idag. Kvinnorna som deltar i studien kommer från flera trosinriktningar och har varierande erfarenhet av ledarskap.

Rapporten är ett samarbete mellan myndigheten och två forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Studien bygger på en enkät som besvarats av 67 kvinnor, samt djupintervjuer med 20 av dem. Kvinnorna som deltar i studien kommer från flera trosinriktningar och har varierande erfarenhet av ledarskap. Deras gemensam nämnare är att de har gått ledarskaps- och mentorskapsprogrammet ”Delaktig, stark och synlig” åren 2016 – 2019 som anordnats av myndigheten.

– Det kändes betydelsefullt att genomföra den här studien och få möjlighet att synliggöra ett lyckat exempel på hur kvinnor genom utbildning utvecklat sitt ledarskap. I samhällsdiskussioner om denna fråga har kvinnorna inom trossamfunden oftast själva inte fått komma till tals. Därför var det viktigt för mig att det var kvinnornas egna upplevelser som vi analyserade,

Det säger Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Teologiska institutionen och huvudansvarig forskare för studien.

– Att denna studie inte avser kvinnor inom trossamfund i allmänhet utan kvinnor med ledarskapserfarenheter i synnerhet gör den extra intressant. Det var inget trossamfund som stack ut, alla kvinnorna har upplevt både möjligheter och svårigheter med att vara i en ledande befattning inom sitt samfund. Flera av kvinnorna förklarar utmaningarna med att ta plats som kvinna i samfundet mer som ett strukturellt problem i samhället än något som är unikt för just deras samfund.

Det säger Maria Klingenberg, lektor och docent i religionssociologi vid Teologiska institutionen, som ansvarat för genomförande av enkäten samt intervjuer.

 

Få ditt exemplar här:

 

Några av de resultat som framkommer i rapporten är:

  • Engagemang inom trossamfund och församlingar ger en känsla av mening, styrka och energi som är mycket viktig för kvinnorna i studien.
  • Kvinnor har många olika ledaruppdrag inom trossamfunden och är engagerade inom såväl styrelser som inom pedagogiska och sociala frågor.
  • Roller som medför inflytande och makt är inte jämnt fördelade inom samfunden. Religiöst ledarskap och föreståndar- och ordförandeskap innehas oftare av män.
  • Kvinnorna i studien upplever generellt att de får ta plats och blir tagna på allvar – men majoriteten har också upplevt hinder och problem när de sökt mer inflytande.
  • De problem och hinder som kvinnor har upplevt ses inte som en följd av samfundens stadgar, regler eller religiösa texter, i första hand. Snarare upplevs oskrivna normer, traditioner och kvinnosyn som det som hindrar ökad jämställdhet.
  • Kvinnorna i studien ser att en ökad medvetenhet om demokrati bland medlemmar och styrelser som den viktigaste faktorn för ökad jämställdhet inom trossamfunden.